ukende
 1. Загальні положення

До публікації в журналі приймаються результати особистих (або в співавторстві) оригінальних наукових і науково-практичних досліджень, які не були раніше опубліковані та не направлені до публікації в інші видання, підготовлені українською мовою та відповідають встановленим вимогам до кваліфікованих наукових праць.

У статті повинна бути відображена наукова новизна в галузі досліджень.

Редколегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають його тематиці, технічним та етичним стандартам, повертати на доопрацювання й редагувати їх.

 1. Структура наукових статей:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми й на які спирається автор; при зазначенні вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається простий перелік їхніх прізвищ без вказівки невирішених ними раніше частин загальної проблеми й причинно-наслідкового зв'язку їхніх робіт з метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадуємо в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках. Сюди ж бажано включити з посиланням на них у списку використаних джерел аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів публікацій за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження й перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
 1. Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word,  шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг"чистого" тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – 8–10 сторінок;
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи автора (співавторів);
 • на наступному рядку – інформація про ORCID автора;
 • нижче (посередині рядка) назва публікації великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с. 25–26], а самі назви джерел наводити в кінці статті в порядку згадування в тексті (розділ «Список використаних джерел»);
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References  (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел наводиться відповідно до org/transliteratsiia, онлайн-транслітерація російськомовних джерел – відповідно до translit-online.ru.

У кожному транслітерованому джерелі у квадратних дужках подається переклад на англійську мову найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не допускається використання символів "/" та римських цифр (замінити на арабські). Не українсько- та не російськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках позначається мова, на якій воно надруковано – [in Ukrainian].  чи [in Russian].

Наприклад:

 1. Iermolenko, D. O. (2015). Teoretyko-svitohliadnyi riven metodolohii doslidzhennia pravosvidomosti. Pravo ta derzhavne upravlinnia [Theoretical and philosophical level of methodology for the study of consciousness. Law and public administration]. № 2. S. 4–9. [in Ukrainian].
 2. Novgorodtsev, P. I. (1996). Vvedenie v filosofiyu prava: krizis sovremennogo pravosoznaniya [Introduction to the philosophy of law: the crisis of modern justice]. Moskva : Nauka. 269 s. [in Russian].
 • якщо описувана публікація має doi (система DOI є міжнародним ISO стандартом), його обов'язково треба вказувати в бібліописанні в References (наприкінці), оскільки цей ідентифікатор є найбільш точним джерелом інформації про статтю і по ньому виробляється зв'язка "посилання - публікація";
 • також необхідно подати розширену англомовну анотацію (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8 слів), ключові слова повинні конкретизувати інформацію про дослідження й не мати загальний характер. Відомості про авторів статті та її назва також подаютьсяна англійській мові (прізвище та ім’я авторів англійською – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).

Звертаємо Вашу увагу: розширену англомовну анотацію має бути засвідчено підписом фахівця (підпис, ПІБ фахівця, контактні дані перекладача).

 1. Вимоги щодо подання матеріалів у редакцію:
  • електронний варіант статті, довідку про автора, фото автора та засвідчену підписом фахівця розширену англомовну анотацію необхідно надіслати на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
  • у довідці про автора (співавторів) зазначити П.І.Б. (повністю), науковий ступінь, вчене звання, членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи й посаду, інформацію про ORCID автора, контактний номер телефону, електронну пошту та поштову адресу, на яку необхідно направити примірник збірника наукових праць, розділ наукового збірника, у який доцільно розмістити статтю;
  • фото автора у форматі jpg;
  • якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія;
  • витяг з протоколу засідання кафедри або іншого навчального чи наукового підрозділу про рекомендацію статті до друку.

Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, оформлення списку використаних джерел покладається на авторів.

Усі матеріали підлягають обов’язковому внутрішньому сліпому рецензуванню членами редакційної колегії.

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України», а також на веб-сторінці видання.

Вартість публікації у збірнику (починаючи з випуску № 3 (72) 2020), - 600 грн.

 

Редакційна колегія збірника

Real time web analytics, Heat map tracking