ukende
Донецький юридичний інститут МВС України
 1. Загальні положення

Для публікації у збірнику наукових праць автори подають результати особистих (або в співавторстві) оригінальних наукових і науково-практичних досліджень, які не були раніше опубліковані та не надіслані до публікації в інші видання, підготовлені українською мовою та відповідають установленим вимогам до кваліфікованих наукових праць.

У статті повинно бути відображено наукову новизну в галузі досліджень.

Редколегія журналу залишає за собою право відхиляти ті статті, що не відповідають його    тематиці, технічним та етичним стандартам; повертати на доопрацювання та редагувати їх.

 1. Структура наукових статей:
 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором; під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ, без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми та причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках. Сюди ж бажано включити з посиланням на них у списку використаних джерел аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів публікацій за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки на підставі проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

   3. Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – 8–10 сторінок;
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи автора (співавторів);
 • на наступному рядку – інформація про ORCID автора;
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с. 25–26], а самі назви джерел наводяться в кінці статті в порядку згадування в тексті (розділ «Список використаних джерел»);
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до org/transliteratsiia, онлайн-транслітерація російськомовних джерел – відповідно до translit-online.ru.

У кожному транслітерованому джерелі у квадратних дужках подається переклад на англійську мову найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не допускається використання символів «/» та римських цифр (замінити на арабські). Не українсько- та не російськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках позначається мова, на якій воно надруковано – [in Ukrainian] чи [in Russian];

 • якщо описувана публікація має DOI (система DOI є міжнародним ISO стандартом), цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю, і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;
 • наприкінці подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8 слів). Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).

Звертаємо Вашу увагу: розширену англомовну анотацію має бути засвідчено підписом фахівця (підпис, ПІБ та контактні дані перекладача).

 1. Вимоги щодо подання матеріалів у редакцію:
 • електронний варіант статті, довідку про автора, фото автора та розширену англомовну анотацію необхідно надіслати на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
 • у довідці про автора (співавторів) просимо зазначити ПІБ (повністю); науковий ступінь; учене звання; членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності); місце роботи й посаду; інформацію про ORCID автора; контактний номер телефону; електронну пошту; відділення «Нової пошти» чи «Укрпошти», на яке необхідно надіслати примірник збірника; розділ збірника, у який доцільно розмістити статтю;
 • фото автора у форматі jpg;
 • якщо автор не має наукового ступеня, необхідно подати рецензію наукового керівника.

Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку використаних джерел покладається на авторів.

Усі матеріали підлягають обов’язковому внутрішньому сліпому рецензуванню членами  редакційної колегії.

Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України», а також на вебсайті видання за адресою: https://ljd.dli.donetsk.ua/ljd- archive.

 
Вартість публікації у збірнику - 600 грн.
З 01.01.2022 вартість публікації у "Правовому часописі Донбасу" становитиме 750 грн - і залишиться найнижчою серед правничих фахових видань України.

 

Редакційна колегія збірника

 

Real time web analytics, Heat map tracking