ukende
Донецький юридичний інститут МВС України

1. З метою дотримання принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і ЗАПОБІГАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОРУШЕНЬ цих принципів та норм як у власній роботі, так і у взаєминах з усіма учасниками процесу наукових публікацій проводиться ОБОВ’ЯЗКОВА ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ всіх статей, що надходять до редколегії збірника наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу».

2. Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕМАТИЦІ збірника та з метою визначення кола рецензентів. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці збірників, є абсолютно анонімним для автора та рецензента.

3. До рецензування ЗАЛУЧАЮТЬСЯ члени редакційної колегії, бо саме вони визначають профіль, актуальність тематики та мають публікації у відповідних предметних галузях. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

4. РЕЦЕНЗЕНТ ОЦІНЮЄ:

· достатність розкриття актуальності статті;

· обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;

· повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми;

  • відповідність цілей статті проблемі, яку розглядає автор;
  • обґрунтування отриманих наукових результатів;
  • наукові висновки та їхню відповідність меті статті;

· перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

Також рецензент оцінює термінологічну однозначність статті; знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; особливості стилю та мови автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового та літературного редагування і т.п.).

5. Рецензія повинна містити КОНКРЕТНІ ВИСНОВКИ щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».

6. Відгук оформлюється рецензентом упродовж 7 робочих днів у друкованому та електронному варіантах, друкований варіант має бути підписано рецензентом і засвідчено печаткою установи за місцем роботи рецензента, а електронний варіант рецензії задля забезпечення анонімності особи рецензента подається без підпису.

7. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.

8. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ про доцільність публікації приймається редакційною колегією збірника.

 

Схвалено на засіданні редколегії

14.03.2018

Real time web analytics, Heat map tracking